• Увеличаване
  • Намаляване
  • Нормално

Current Size: 100%

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ю

Ра­дос­тин Мар­чев е ро­ден през 1976 г. във Вар­на. Ма­гис­тър е по сче­то­вод­с­т­во и кон­т­рол от ИУ – Вар­на (2000 г.) и ма­гис­тър по прак­ти­чес­ко бо­го­сло­вие (МА), TCM In­ter­na­tion­al, Авст­рия (2010 г.). Спе­ци­а­ли­зи­ра „Хрис­ти­ян­с­ко во­да­чес­т­во и управ­ле­ние“ (Chris­tian Lead­er­ship and Man­age­ment) със сте­пен Mdiv към TCMI, Авст­рия. Жи­вее във Вар­на, къ­де­то ра­бо­ти в об­ласт­та на меж­ду­на­род­ния транс­порт и ло­гис­ти­ка­та.

Той е мирянин проповедник и координатор на малки групи във Втора евангелска баптистка църква, Варна, и административен координатор на програмата за обучение към Съюза на евангелските баптистки църкви в България (СЕБЦ). Член е на редакционната колегия на в. „Зорница“.

Личният му блог съдържа богата колекция от собсвени преводи на непреведени на български богословки творби от съвременни и древни автори, както и коментари по горещи богословски и обществено актуални въпроси.

Статии от Радостин Марчев

Избрано:

За православни и протестанти въпросът за Дева Мария стои върху обща основа. Православните християни, наблягайки на неразривната връзка между Дева Мария и нейния Син, полагат всички усилия да издигнат Мария именно заради Христос. Протестантите, чието движение възниква в един специфичен исторически и богословски контекст, запазват своето уважение към Богородица, но – притеснени от възможността Мария да бъде издигната наравно с Христос – поставят много специфичен мариологичен акцент, ясно разграничаващ творението от Твореца. Поради тази причина комуникацията между двете страни често е затруднена. Дори когато мислят еднакво, те изразяват това по толкова различен начин, че казаното обикновено не се разбира от другата страна, а нерядко ѝ звучи почти богохулно.